Drevenákrajina.sk
Obchodné podmienky

I. Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto pravidlá definujú všeobecné podmienky, spôsob poskytovania elektronických služieb a predaja uskutočňovaného prostredníctvom internetového obchodu drevenakrajina.sk KATMANDU PAWEŁ KOZIK SPÓŁKA KOMANDYTOWO- AKCYJNA, so sídlom v Proszówkach, na adrese Proszówki 495, 32-700 Proszówki, zapísaná Okresným súdom pre Krakov Śródmieście v Krakove, XII Hospodárske oddelenie Národného súdneho registra, KRS 0000960494, NIP 6793089385, REGON 122782123, BDO 000271793, so základným imaním: 50 000,00 PLN, zaplatené v plnej výške, zastúpené komplementárom Pawlom Kozikom, oprávneným zastupovať sám seba, ďalej len "predávajúci".
 2. Kontakt s predávajúcim sa uskutočňuje prostredníctvom:
  1. e-mailová adresa: info@drevenakrajina.sk;
  2. na telefónnom čísle: +421 951 701 793;
  3. chat je k dispozícii na webovej stránke obchodu.
 3. Tieto nariadenia sú priebežne k dispozícii na webovej stránke drevenakrajina.sk spôsobom, ktorý umožňuje kedykoľvek získať, reprodukovať a zaznamenať jeho obsah vytlačením alebo uložením na nosič.
 4. Predávajúci informuje, že využívanie Služieb poskytovaných elektronicky môže byť zo strany každého používateľa internetu spojené s rizikami spočívajúcimi v možnosti zavlečenia škodlivého softvéru do informačného a komunikačného systému Klienta a získania a modifikácie jeho údajov neoprávnenými osobami. Aby sa predišlo riziku takýchto hrozieb, mal by vyššie uvedený klient používať vhodné technické opatrenia na minimalizáciu ich výskytu, najmä antivírusový softvér a firewall.

II. Definície

Pojmy používané v tomto poriadku znamenajú:

 1. Pracovné dni - sú to dni od pondelka do piatku okrem štátnych sviatkov;
 2. Zákazník - fyzická osoba spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu, fyzická osoba podnikajúca, právnická osoba alebo organizačná zložka, ktorá nie je právnickou osobou a ktorej osobitný predpis priznáva spôsobilosť na právne úkony, ktorá zadá Objednávku v Internetovom obchode alebo využíva iné Služby dostupné v Internetovom obchode;
 3. Občiansky zákonník - zákon z 23. apríla 1964. (Zbierka zákonov č. 16, položka 93 v znení neskorších predpisov);
 4. Účet - časť Internetového obchodu pridelená danému Klientovi, prostredníctvom ktorej môže Klient vykonávať určité činnosti v rámci Internetového obchodu;
 5. Spotrebiteľ - Zákazník, ktorý je spotrebiteľom v zmysle článku 22[1] Občianskeho zákonníka;
 6. Podnikateľ - Klient, ktorý je podnikateľom v zmysle § 43[1] Občianskeho zákonníka;
 7. Predpisy - tento dokument;
 8. Tovar - výrobok prezentovaný v internetovom obchode, ktorého popis je k dispozícii pri každom z prezentovaných výrobkov;
 9. Kúpna zmluva - kúpna zmluva na Tovar v zmysle Občianskeho zákonníka uzatvorená medzi Predávajúcim a Klientom;
 10. Služby - služby poskytované predávajúcim zákazníkom elektronicky v zmysle zákona z 18. júla 2002 o poskytovaní elektronických služieb (Zbierka zákonov č. 144, položka 1204, v znení neskorších predpisov);
 11. Zákon o právach spotrebiteľov - zákon z 30. mája 2014 o právach spotrebiteľov (Zbierka zákonov 2014, č. 827);
 12. Zákon o poskytovaní služieb elektronickými prostriedkami - zákon z 18. júla 2002 o poskytovaní služieb elektronickými prostriedkami (Zbierka zákonov č. 144, položka 1204 v znení neskorších predpisov);
 13. Objednávka - prejav vôle zákazníka, ktorého cieľom je priame uzavretie kúpnej zmluvy, v ktorom je uvedený najmä druh a počet Tovaru.

III. Pravidlá používania internetového obchodu

 1. Používanie internetového obchodu je možné pod podmienkou, že systém IKT používaný zákazníkom spĺňa tieto minimálne technické požiadavky:
  1. počítač alebo mobilné zariadenie s prístupom na internet,
  2. prístup k e-mailu,
  3. Internet Explorer verzia 11 alebo novšia, Firefox verzia 28.0 alebo novšia, Chrome verzia 32 alebo novšia, Opera verzia 12.17 alebo novšia, Safari verzia 1.1 alebo novšia,
  4. povoliť súbory cookie a Javascript vo vašom prehliadači.
 2. Používaním internetového obchodu sa rozumie akákoľvek činnosť zákazníka, ktorá vedie k jeho oboznámeniu sa s obsahom obchodu.
 3. Zákazník je povinný najmä:
  1. neposkytovať ani neprenášať obsah, ktorý je zakázaný zákonom, napr. obsah, ktorý propaguje násilie, je hanlivý alebo porušuje osobné práva a iné práva tretích strán,
  2. používať internetový obchod spôsobom, ktorý nenarušuje jeho prevádzku, najmä používaním špecifického softvéru alebo zariadení,
  3. nevykonávať činnosti, ako sú: zasielanie alebo zverejňovanie nevyžiadaných komerčných informácií (spam) v rámci internetového obchodu,
  4. používať internetový obchod spôsobom, ktorý nezaťažuje ostatných zákazníkov a predávajúceho,
  5. používať akýkoľvek obsah internetového obchodu len na svoje osobné použitie,
  6. používať internetový obchod spôsobom, ktorý je v súlade s ustanoveniami platných právnych predpisov Poľskej republiky, ustanoveniami tohto poriadku a všeobecnými zásadami používania internetu.

IV. Služby

 1. Predávajúci umožňuje prostredníctvom internetového obchodu využívať bezplatné Služby, ktoré poskytuje 24 hodín denne, 7 dní v týždni.
 2. Služba vedenia účtu v internetovom obchode je k dispozícii po registrácii. Registrácia sa uskutočňuje vyplnením a prijatím registračného formulára, ktorý je k dispozícii na jednej zo stránok internetového obchodu. Zmluva o poskytovaní služby spočívajúcej vo vytvorení účtu v internetovom obchode sa uzatvára na dobu neurčitú a zaniká, len čo zákazník podá žiadosť o zrušenie účtu.
 3. Zákazník má možnosť umiestniť v internetovom obchode individuálne a subjektívne vyhlásenia, ktoré sa týkajú okrem iného Tovaru alebo priebehu transakcií. Pridaním svojich vyhlásení zákazník vyhlasuje, že vlastní všetky práva k tomuto obsahu, najmä autorské práva, súvisiace práva a práva priemyselného vlastníctva. Zmluva o poskytovaní služieb spočívajúcich v uverejňovaní názorov na Tovar v Internetovom obchode sa uzatvára na dobu určitú a zaniká okamihom pridania názoru.
 4. Vyhlásenia by mali byť upravené jasne a zrozumiteľne, navyše nesmú porušovať platné zákony vrátane práv tretích strán - najmä nesmú byť hanlivé, porušovať osobnostné práva alebo predstavovať akt nekalej súťaže. Zverejnené vyhlásenia sa šíria na webovej stránke internetového obchodu.
 5. Zadaním záznamu zákazník súhlasí s bezplatným použitím tohto záznamu a jeho zverejnením predávajúcim, ako aj s vývojom diela v zmysle zákona o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (Zbierka zákonov 1994 č. 24, položka 83).
 6. Zákazník, ktorý má účet, má po prihlásení sa do neho možnosť pridať tovar do zoznamu želaní. Zmluva o poskytnutí služby spočívajúcej v pridaní Tovaru do zoznamu želaní sa uzatvára na dobu určitú a zaniká okamihom vyradenia Tovaru zo zoznamu želaní alebo ukončením prehliadania zo strany Zákazníka.
 7. Prostredníctvom formulára dostupného na webovej stránke obchodu môže zákazník zaslať svoje kontaktné číslo a e-mailovú adresu, aby mohol kontaktovať predávajúceho v súvislosti s Tovarom prezentovaným na webovej stránke obchodu. Používateľ odošle formulár predávajúcemu výberom tlačidla "Odoslať".
 8. Predávajúci umožňuje zákazníkovi presmerovanie na webové stránky poskytovateľov bankových služieb za účelom výpočtu splátky. Zmluva o poskytovaní služby spočívajúcej v presmerovaní na webovú stránku umožňujúcu výpočet splátky sa uzatvára na dobu určitú a zaniká, len čo zákazník použije na to určené tlačidlo.
 9. Zákazník môže kontaktovať predávajúceho prostredníctvom chatu, ktorý je k dispozícii na webovej stránke obchodu. Zmluva o poskytovaní služieb spočívajúcich v sprístupnení interaktívnej chatovej miestnosti, ktorá umožňuje Klientom kontaktovať Predávajúceho, sa uzatvára na dobu určitú a zaniká, keď Klient chatovú miestnosť zatvorí alebo opustí webovú stránku Internetového obchodu.
 10. Predávajúci má právo organizovať príležitostné súťaže a propagačné akcie, ktorých podmienky sú vždy uvedené na webových stránkach obchodu. Akcie v internetovom obchode nie je možné kombinovať, pokiaľ nie je v pravidlách danej akcie uvedené inak.
 11. V prípade porušenia ustanovení týchto Obchodných podmienok zo strany Zákazníka môže Predávajúci po predchádzajúcej neúčinnej výzve na zastavenie alebo odstránenie porušovania, v ktorej určí primeranú lehotu, vypovedať zmluvu o poskytovaní Služieb so 14-dňovou výpovednou lehotou.
 12. HODNOTENIE V INTERNETOVOM OBCHODE
  12.1. Zákazník Internetového obchodu má možnosť dobrovoľne a bezplatne vystaviť hodnotenie k nákupu uskutočneným v Internetovom obchode.
  Predmetom hodnotenia môže byť aj recenzia, fotografia alebo hodnotenie zakúpeného produktu v Internetovom obchode.
  12.2. Po vykonaní nákupu v internetovom obchode Predávajúci odošle Zákazníkovi e-mail so žiadosťou o spätnú väzbu spoločne s odkazom na online formulár, ktorý umožní jeho vystavenie – online formulár umožňuje poskytnúť odpovede na otázky Predávajúceho týkajuce sa nákupu, jeho hodnotenia, doplnené o vlastný názor spoločne s fotografiou zakúpeného produktu. Vprípade nevystavenia recenzie po prijatí prvej výzvy na napísanie hodnotenia Predajca opätovne zašle pozvánku.
  12.3 Recenziu môže poskytnúť len zákazník, ktorý nákupil v internetovom obchode Predávajúceho.
  12.4. Recenzia zaslaná Zákazníkom je Predávajúcim zverejnená v internetovom obchode spoločne na vizitke TrustMate.io.
  12.5. Vystavenie recenzie nesmie zákazník použiť na nezákonnú činnosť, najmä na činnosť predstavujúcu nekalú súťaž voči Predávajúcemu alebo činnosť porušujúcu osobnostné práva, práva duševného vlastníctva alebo iné práva Predávajúceho alebo tretích osôb.
  12.6 Recenziu je možné vykonať len na výrobky skutočne zakúpené v internetovom obchode Predávajúceho. Je zakázané uzatvárať fiktívne/predstierané kúpne zmluvy na účely poskytovania recenzie. Autorom recenzie nemôže byť samotný Predávajúci ani jeho zamestnanci bez ohľadu na ich pracovnoprávny vzťah.
  12.7 Odoslanú recenziu môže jej autor kedykoľvek odstrániť.

V. Postup pri uzatváraní kúpnej zmluvy

 1. Informácie o Tovare uvedené na webových stránkach Obchodu, najmä jeho popis, technické a úžitkové parametre, ako aj ceny, predstavujú výzvu na uzavretie Zmluvy v zmysle § 71 Občianskeho zákonníka.
 2. Všetok tovar dostupný v internetovom obchode je úplne nový a bol legálne uvedený na poľský trh.
 3. Podmienkou pre zadanie objednávky je mať aktívne e-mailové konto.
 4. V prípade podania Objednávky prostredníctvom Objednávkového formulára dostupného na webovej stránke Internetového obchodu je Objednávka podaná Klientom Predávajúcemu v elektronickej forme a predstavuje návrh na uzavretie Kúpnej zmluvy na Tovar, ktorý je predmetom Objednávky. Ponuka vyhotovená v elektronickej forme je pre Klienta záväzná, ak Predávajúci zašle na Klientom zadanú e-mailovú adresu potvrdenie o prijatí Objednávky na realizáciu, ktoré predstavuje vyhlásenie Predávajúceho o prijatí ponuky Klienta a jeho doručením Klientovi je uzatvorená Kúpna zmluva.
 5. Podanie Objednávky v Internetovom obchode telefonicky alebo zaslaním elektronickej správy sa uskutočňuje v Pracovné dni a počas hodín uvedených na webovej stránke Internetového obchodu. Na tento účel by mal zákazník:
  1. počas telefonického hovoru alebo v obsahu e-mailovej správy adresovanej Predávajúcemu uviesť názov Tovaru spomedzi Tovaru na internetovej stránke Obchodu a jeho množstvo,
  2. uviesť spôsob doručenia a spôsob platby spomedzi spôsobov doručenia a platby uvedených na webovej stránke obchodu,
  3. poskytnúť údaje potrebné na vykonanie objednávky, najmä: meno a priezvisko, bydlisko a e-mailovú adresu.
 6. Informáciu o celkovej hodnote Objednávky, uvedenej v predchádzajúcom bode, poskytne Predávajúci vždy ústne po vyplnení Objednávky, alebo informovaním prostredníctvom e-mailu, spolu s informáciou, že uzatvorením Kúpnej zmluvy vzniká Klientovi povinnosť zaplatiť za objednaný Tovar a Kúpna zmluva je týmto okamihom uzatvorená.
 7. V prípade Zákazníka, ktorý je Spotrebiteľom, Predávajúci vždy po zadaní

Objednávky telefonicky alebo e-mailom zašle Zákazníkovi potvrdenie o podmienkach zadanej Objednávky.

 1. Zmluva je uzavretá, keď Zákazník, ktorý je Spotrebiteľom (v reakcii na potvrdenie podmienok Objednávky zaslanej Predávajúcim) odošle na e-mailovú adresu Predávajúceho elektronickú správu, v ktorej Zákazník: akceptuje obsah zaslanej Objednávky a súhlasí s jej vykonaním a akceptuje obsah Pravidiel a potvrdzuje prečítanie pokynov o odstúpení od Zmluvy.
 2. Po uzavretí kúpnej zmluvy predávajúci potvrdí zákazníkovi svoje podmienky zaslaním na e-mailovú adresu zákazníka alebo písomne na adresu, ktorú mu zákazník poskytne.
 3. Kúpna zmluva sa uzatvára v poľskom jazyku a jej obsah je v súlade s predpismi.

VI. Dodávka

 1. Dodanie Tovaru je obmedzené na územie Slovenskej republiky a uskutočňuje sa na adresu uvedenú Zákazníkom v priebehu zadávania Objednávky.
 2. Zákazník si môže vybrať nasledujúce formy dodania objednaného Tovaru:
  1. prostredníctvom kuriérskej služby;
  2. osobný odber na osobnom odbernom mieste predávajúceho;
 3. Predávajúci na internetových stránkach Obchodu v popise Tovaru informuje Klienta o počte pracovných dní potrebných na vybavenie Objednávky a jej doručenie, ako aj o poplatkoch za doručenie Tovaru.
 4. Čas na dodanie a plnenie Objednávky sa počíta v pracovných dňoch v súlade s bodom VII. VII bod 2.
 5. Predávajúci poskytne zákazníkovi doklad o kúpe.
 6. Ak sú pre Tovar, na ktorý sa vzťahuje Objednávka, stanovené rôzne dodacie lehoty, na celú Objednávku sa vzťahuje najdlhšia zo stanovených lehôt.

VII. Ceny a spôsoby platby

 1. Ceny Tovaru sú uvedené v Euro a zahŕňajú všetky zložky vrátane DPH, cla a iných poplatkov.
 2. Zákazník si môže vybrať nasledujúce spôsoby platby:
  1. bankovým prevodom na bankový účet Predávajúceho (v tomto prípade sa spracovanie Objednávky začne po tom, čo Predávajúci zašle Zákazníkovi potvrdenie o prijatí Objednávky, a Objednávka bude odoslaná bezprostredne po pripísaní finančných prostriedkov na bankový účet Predávajúceho a po dokončení Objednávky);
  2. elektronická platba (v tomto prípade sa realizácia Objednávky začne po tom, ako Predávajúci zašle Klientovi potvrdenie o prijatí Objednávky a po tom, ako Predávajúci dostane informáciu zo systému zúčtovacieho agenta, že Klient vykonal platbu, a zásielka sa uskutoční bezprostredne po dokončení Objednávky);
  3. dobierka, platba dodávateľovi v čase dodania (v tomto prípade sa spracovanie Objednávky a jej odoslanie začne po tom, čo Predávajúci zašle Zákazníkovi potvrdenie o prijatí Objednávky a jej vyplnení);
 3. Predávajúci informuje zákazníka na internetovej stránke obchodu o lehote, v ktorej je zákazník povinný uhradiť objednávku. Ak Zákazník nezaplatí v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete, môže Predávajúci po predchádzajúcej neúčinnej výzve na zaplatenie s určením primeranej lehoty odstúpiť od Zmluvy podľa § 491 Občianskeho zákonníka.

VIII. Právo na odstúpenie od zmluvy

 1. Zákazník, ktorý je spotrebiteľom, môže od Zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu príslušným vyhlásením do 14 dní. Na dodržanie tejto lehoty stačí zaslať vyhlásenie pred jej uplynutím.
 2. Zákazník môže vyhlásenie formulovať sám alebo použiť vzor vyhlásenia, ktorý predávajúci sprístupní na webovej stránke obchodu.
 3. Táto 14-dňová lehota začína plynúť odo dňa dodania Tovaru alebo v prípade Zmluvy o poskytovaní služieb odo dňa jej uzavretia.
 4. Po doručení vyhlásenia o odstúpení od Zmluvy Spotrebiteľovi zašle Predávajúci na e-mailovú adresu Spotrebiteľa potvrdenie o prijatí vyhlásenia o odstúpení od Zmluvy.
 5. Právo spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy je vylúčené v prípade:
  1. poskytnutie služby, ak predávajúci vykonal službu v plnom rozsahu s výslovným súhlasom spotrebiteľa, ktorý bol pred poskytnutím služby informovaný o tom, že po vykonaní služby predávajúcim stráca právo na odstúpenie od zmluvy;
  2. Zmluva, pri ktorej cena alebo odmena závisí od výkyvov na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť a ktoré môžu nastať pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy;
  3. Zmluva, ktorej predmetom dodávky je tovar, ktorý nie je prefabrikovaný, vyrobený podľa špecifikácie spotrebiteľa alebo slúžiaci na uspokojenie jeho individuálnych potrieb;
  4. Zákazka, ktorej predmetom plnenia je tovar podliehajúci skaze alebo tovar s krátkou dobou trvanlivosti;
  5. Zmluva, v ktorej je predmetom dodávky predmet dodávaný v zapečatenom obale, ktorý sa po otvorení obalu nemôže vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov, ak bol obal po dodaní otvorený;
  6. Zmluva, ktorej predmetom plnenia sú výrobky, ktoré sú po dodaní svojou povahou neoddeliteľné od iného tovaru;
  7. Zmluva, v ktorej sú predmetom plnenia alkoholické nápoje, ktorých cena bola dohodnutá pri uzatváraní kúpnej zmluvy a ktorých dodávka sa môže uskutočniť až po 30 dňoch a ktorých hodnota závisí od výkyvov na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť;
  8. Zmluva, v ktorej spotrebiteľ výslovne požiadal, aby k nemu predávajúci prišiel za účelom vykonania neodkladnej opravy alebo údržby; ak predávajúci poskytne iné služby ako tie, ktoré spotrebiteľ požadoval, alebo dodá iný Tovar ako náhradné diely potrebné na vykonanie opravy alebo údržby, právo na odstúpenie od zmluvy sa vzťahuje na spotrebiteľa vo vzťahu k týmto dodatočným službám alebo Tovaru;
  9. Zákazka, ktorej predmetom plnenia je zvuková alebo obrazová nahrávka alebo počítačový softvér dodaný v zapečatenom obale, ak bol obal po dodaní otvorený; dodávka novín, periodík alebo časopisov s výnimkou zmluvy o predplatnom;
  10. Zmluva uzavretá verejnou dražbou;
  11. Zmluvy o poskytovaní ubytovania na iné ako obytné účely, prepravy tovaru, prenájmu automobilov, stravovania, služieb súvisiacich s voľným časom, zábavou, športovými alebo kultúrnymi podujatiami, ak je v zmluve uvedený dátum alebo obdobie poskytnutia služby;
  12. Zmluva o dodávke digitálneho obsahu, ktorý nie je zaznamenaný na hmotnom nosiči, ak sa plnenie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy a po tom, ako predávajúci informoval spotrebiteľa o strate práva odstúpiť od Zmluvy.
 6. V prípade odstúpenia od dohody uzavretej na diaľku sa dohoda považuje za neuzavretú. To, čo strany poskytli, sa vráti v nezmenenom stave, pokiaľ zmena nebola potrebná na určenie povahy, vlastností a funkčnosti Tovaru. Vrátenie sa uskutoční bezodkladne, najneskôr do 14 dní. Zakúpený Tovar sa vráti na adresu Predávajúceho.
 7. Predávajúci je povinný bezodkladne, najneskôr však do 14 dní odo dňa doručenia vyhlásenia spotrebiteľa o odstúpení od Zmluvy, vrátiť spotrebiteľovi všetky ním uhradené platby vrátane nákladov na dodanie Tovaru. Predávajúci vráti platbu rovnakým spôsobom platby, aký použil spotrebiteľ, pokiaľ spotrebiteľ nesúhlasí s iným spôsobom vrátenia platby, pričom tento spôsob nebude spojený so žiadnymi nákladmi pre spotrebiteľa. Predávajúci môže zadržať vrátenie platieb prijatých od spotrebiteľa až do prijatia veci späť alebo do doručenia dokladu o jej vrátení spotrebiteľom, podľa toho, ktorá z týchto udalostí nastane skôr, pokiaľ predávajúci neponúkol spotrebiteľovi, že si vec vyzdvihne sám.
 8. Ak si Spotrebiteľ zvolil iný spôsob dodania Tovaru ako najlacnejší bežný spôsob dodania ponúkaný Predávajúcim, Predávajúci nie je povinný uhradiť Spotrebiteľovi dodatočné náklady, ktoré mu vznikli.
 9. Zákazník znáša len priame náklady na vrátenie Tovaru, pokiaľ sa Predávajúci nedohodol, že tieto náklady uhradí.

IX. Výmena

 1. Predávajúci poskytuje zákazníkovi možnosť výmeny Tovaru do 14 dní odo dňa doručenia. Žiadosť o výmenu môžete zaslať na túto adresu: Proszówki 495, 32-700 Proszówki.
 2. Zákazník môže vymeniť Tovar za:
  1. rovnaký model v inej farbe alebo veľkosti,
  2. iný model s nižšou, vyššou alebo rovnakou cenou.
 3. Výmena Tovaru je možná len v prípade Tovaru, ktorý je aktuálne dostupný na webovej stránke Predávajúceho.
 4. Pre výmenu Tovaru je potrebné, aby Klient vyplnil a podpísal výmenný formulár dostupný na webovej stránke Obchodu, riadne zabezpečil zásielku, priložil doklad o kúpe a potvrdenie o prevode peňazí na sumu potrebnú na pokrytie nákladov na dopravu nového Tovaru. Tovar v rámci výmeny je potrebné zaslať Predávajúcemu doporučenou poštou, ktorej náklady znáša Klient.
 5. Predávajúci bude kontaktovať zákazníka, ak Tovar, ktorý má byť vymenený, už nie je k dispozícii. Zákazník si bude môcť vybrať iný Tovar alebo odstúpiť od výmeny. V prípade odstúpenia od výmeny sa Tovar vráti Klientovi na jeho náklady.
 6. V prípade výmeny Tovaru za Tovar s nižšou cenou sa peniaze vrátia do 14 dní rovnakým spôsobom platby, aký Zákazník použil pri kúpe Tovaru.
 7. V prípade výmeny za Tovar s vyššou cenou Predávajúci vymení Tovar po zaevidovaní úhrady sumy rovnajúcej sa cenovému rozdielu. V záujme urýchlenia procesu výmeny môže klient k zásielke pripojiť potvrdenie o prevode.
 8. Vymieňať možno len čistý tovar, ktorý nenesie stopy používania. Predávajúci odmietne Klientovi výmenu, ak je Tovar poškodený.

X. Reklamácie týkajúce sa Tovaru v záruke

 1. Predávajúci sa zaväzuje dodať Tovar bez vád.
 2. Predávajúci zodpovedá Zákazníkovi, ktorý je Spotrebiteľom, zo záruky za vady podľa zásad uvedených v § 556 - 576 Občianskeho zákonníka. Vo vzťahu k zákazníkom, ktorí sú podnikateľmi, je záruka vylúčená.
 3. Sťažnosti vyplývajúce z porušenia práv Zákazníka zaručených zákonom alebo týmito Obchodnými podmienkami je potrebné zasielať na adresu KATMANDU PAWEŁ KOZIK SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Proszówki 495, 32-700 Proszówki, na e-mailovú adresu: info@drevenakrajina.sk, telefónne číslo +421 951 701 793.
 4. Na účely posúdenia reklamácie Zákazník zašle alebo doručí reklamovaný Tovar, ak je to možné, priloží doklad o kúpe. Tovar sa dodáva alebo posiela na adresu uvedenú v bode 3. 3.
 5. Predávajúci sa zaväzuje vybaviť každú reklamáciu do 30 kalendárnych dní.
 6. V prípade nedostatkov v reklamácii predávajúci vyzve zákazníka na jej doplnenie v potrebnom rozsahu bezodkladne, najneskôr však do 7 dní odo dňa doručenia výzvy zákazníkovi.

XI. Sťažnosti týkajúce sa poskytovania služieb elektronickými prostriedkami

 1. Zákazník môže predávajúcemu podávať sťažnosti týkajúce sa fungovania obchodu a používania služieb. Sťažnosti možno podávať písomne na túto adresu: KATMANDU PAWEŁ KOZIK SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Proszówki 495, 32-700 Proszówki, na e-mailovú adresu: info@drevenakrajina.sk, telefónne číslo +421 951 701 793.
 2. V sťažnosti by mal zákazník uviesť svoje meno, korešpondenčnú adresu, typ a opis problému.
 3. Predávajúci sa zaväzuje posúdiť každú reklamáciu do 14 dní, a ak to nie je možné, informovať zákazníka, kedy bude reklamácia vybavená. V prípade zistenia nedostatkov v reklamácii predávajúci vyzve zákazníka na jej doplnenie v potrebnom rozsahu do 7 dní odo dňa doručenia výzvy zákazníkovi.

XII. Záruky

 1. Na tovar sa môže vzťahovať záruka výrobcu alebo predávajúceho.
 2. V prípade Tovaru v záruke sa informácie o existencii a obsahu záruky a o dobe, na ktorú sa poskytuje, vždy uvádzajú v popise Tovaru na webových stránkach Obchodu.

XIII. Mimosúdne postupy podávania sťažností a nápravy

 1. Zákazník, ktorý je spotrebiteľom, má okrem iného tieto možnosti využitia mimosúdnych spôsobov riešenia sťažností a uplatnenia nárokov:
 2. je oprávnený obrátiť sa na stály zmierovací spotrebiteľský súd pôsobiaci pri obchodnej inšpekcii s návrhom na riešenie sporu vyplývajúceho z uzavretej kúpnej zmluvy;
 3. je oprávnený požiadať krajského inšpektora obchodnej inšpekcie o začatie mediačného konania o zmierlivom ukončení sporu medzi zákazníkom a predávajúcim;
 4. môže získať bezplatnú pomoc pri riešení sporu medzi zákazníkom a predávajúcim, pričom môže využiť aj bezplatnú pomoc okresného (mestského) advokáta spotrebiteľov alebo spoločenskej organizácie, ktorej štatutárne úlohy zahŕňajú ochranu spotrebiteľov (napr. Zväz spotrebiteľov, Združenie poľských spotrebiteľov). Poradenstvo poskytuje Federácia spotrebiteľov na bezplatnej spotrebiteľskej linke 800 007 707 a Poľské združenie spotrebiteľov na e-mailovej adrese porady@dlakonsumentow.pl;
 5. podať sťažnosť prostredníctvom online platformy EÚ pre RSO, ktorá je k dispozícii na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

XIV. Ochrana osobných údajov

Osobné údaje poskytnuté zákazníkmi zhromažďuje a spracúva predávajúci v súlade s platnými právnymi predpismi a zásadami ochrany osobných údajov, ktoré sú k dispozícii na webovej stránke obchodu.

XV. Záverečné ustanovenia

 1. Všetky práva k Internetovému obchodu, vrátane majetkových autorských práv, práv duševného vlastníctva k jeho názvu, internetovej doméne, webovej stránke Internetového obchodu, ako aj k formulárom, logotypom patria Predávajúcemu a ich používanie sa môže uskutočňovať len spôsobom uvedeným a v súlade s Obchodnými podmienkami.
 2. Ustanovenia obsiahnuté v tomto poriadku týkajúce sa spotrebiteľa, odstúpenia od zmluvy a reklamácie sa vzťahujú na fyzickú osobu, ktorá uzatvára zmluvu priamo súvisiacu s jej podnikateľskou činnosťou, ak z obsahu tejto zmluvy vyplýva, že pre túto osobu nemá profesionálny charakter, vyplývajúci najmä z predmetu jej podnikateľskej činnosti, sprístupneného na základe ustanovení o centrálnom registri a informáciách o podnikateľskej činnosti. Ustanovenia o mimosúdnom riešení sťažností a uplatňovaní nárokov sa neuplatňujú.
 3. Riešenie prípadných sporov vzniknutých medzi Predávajúcim a Zákazníkom, ktorý je Spotrebiteľom, podlieha príslušným súdom v súlade s ustanoveniami príslušných ustanovení Občianskeho súdneho poriadku.
 4. Riešenie prípadných sporov vzniknutých medzi predávajúcim a zákazníkom, ktorý je podnikateľom, je v kompetencii súdu príslušného podľa sídla predávajúceho.
 5. V záležitostiach, ktoré nie sú upravené týmito Podmienkami, sa uplatňujú ustanovenia Občianskeho zákonníka, ustanovenia Zákona o poskytovaní elektronických služieb, ustanovenia Zákona o právach spotrebiteľov a ďalšie príslušné ustanovenia poľského práva.
 6. Každý zákazník bude informovaný o všetkých zmenách a doplneniach týchto podmienok prostredníctvom informácií na domovskej stránke internetového obchodu, ktoré budú obsahovať súhrn zmien a doplnení a dátum ich účinnosti. Zákazníci, ktorí majú účet, budú o zmenách spolu s ich zhrnutím dodatočne informovaní na nimi uvedenú e-mailovú adresu. Dátum účinnosti zmien nesmie byť kratší ako 14 dní odo dňa ich uverejnenia. Ak Zákazník, ktorý má Zákaznícky účet, nesúhlasí s novým obsahom Obchodných podmienok, je povinný o tejto skutočnosti informovať Predávajúceho do 14 dní odo dňa oznámenia zmeny Obchodných podmienok. Oznámenie predávajúceho o neakceptovaní nového obsahu obchodných podmienok má za následok ukončenie zmluvy.
nahor
Sklep jest w trybie podglądu
Zobraziť plnú verziu stránky
Sklep internetowy Shoper Premium