Drevenákrajina.sk
Osobné údaje

AKÉ SÚ ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Radi by sme vás oboznámili s podrobnosťami o spracovaní vašich osobných údajov, aby ste boli plne informovaní a mohli pohodlne používať naše webové stránky.

Keďže sami podnikáme v oblasti internetu, vieme, aké dôležité je chrániť vaše osobné údaje. Preto vynakladáme osobitné úsilie na ochranu vášho súkromia a informácií, ktoré nám poskytnete.

Na zabezpečenie ochrany spracúvaných osobných údajov starostlivo vyberáme a uplatňujeme vhodné technické opatrenia, najmä opatrenia programovej a organizačnej povahy. Naše webové stránky používajú šifrovaný prenos údajov (SSL), ktorý zabezpečuje ochranu údajov, ktoré vás identifikujú.

V našich zásadách ochrany osobných údajov nájdete všetky najdôležitejšie informácie týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov. Prosíme vás, aby ste si ju prečítali, a sľubujeme, že vám to nezaberie viac ako niekoľko minút.

 

Kto je správcom webovej stránky www.drevenakrajina.sk?

Webovú stránku spravuje KATMANDU PAWEŁ KOZIK SPÓŁKA KOMANDYTOWOAKCYJNA, so sídlom v Proszówkach, na adrese Proszówki 495, 32-700 Proszówki, zapísaná Okresným súdom pre Krakov Śródmieście v Krakove, XII hospodársky odbor Národného súdneho registra, KRS 0000960494, NIP 6793089385, REGON 122782123, BDO 000271793, so základným imaním: 50 000,00 PLN, zaplatené v plnej výške, zastúpené komplementárom Pawlom Kozikom, oprávneným zastupovať sám seba (t. j.: nás).

 

OSOBNÉ ÚDAJE

Aký právny akt upravuje spracovanie vašich osobných údajov?

Vaše osobné údaje zhromažďujeme a spracúvame v súlade s ustanoveniami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Úradný vestník EÚ L 119, s. 1), bežne označované ako: RODO. V rozsahu, ktorý neupravuje RODO, sa spracovanie osobných údajov riadi zákonom o ochrane osobných údajov z 10. mája 2018.

Kto je správcom vašich osobných údajov?

Správcom vašich osobných údajov je KATMANDU PAWEŁ KOZIK SPÓŁKA

KOMANDYTOWO-AKCYJNA, so sídlom v Proszówkach, na adrese Proszówki 495, 32-700 Proszówki, zapísaná Okresným súdom pre Krakov Śródmieście v Krakove, XII Hospodársky odbor Národného súdneho registra, KRS 0000960494, NIP 6793089385, REGON 122782123, BDO 000271793, so základným imaním vo výške: 50 000,00 PLN, zaplatené v plnej výške, zastúpené Pawlom Kozikom, generálnym partnerom, oprávneným zastupovať sám seba, tel.: +421 951 701 793, e-mail: info@drevenakrajina.sk

V súvislosti s vašimi osobnými údajmi nás môžete kontaktovať prostredníctvom:

 • e-mail: info@drevenakrajina.sk,
 • poštou: Proszówki 495, 32-700 Proszówki, ● telefón: +421 951 701 793.

 

AKO SPRACÚVAME OSOBNÉ ÚDAJE, KTORÉ STE NÁM POSKYTLI?

Aké osobné údaje spracúvame a na aké účely?

Na našich webových stránkach vám ponúkame množstvo rôznych služieb, pre ktoré spracúvame rôzne osobné údaje na základe rôznych právnych základov.

 

Cieľ

Osobné údaje

Právny základ spracovania

Čas ukladania údajov

 

uzavretie a plnenie zmluvy

meno, priezvisko, korešpondenčná adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo

článok 6 ods. 1 písm. b) RODO, t. j.

spracúvanie na účely podniknutia krokov na vašu žiadosť pred uzavretím zmluvy a spracúvanie potrebné na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou

 

 

do uplynutia premlčacej lehoty pre nároky týkajúce sa plnenia zmluvy

otvorenie a vedenie účtu

e-mailová adresa

článok 6 ods. 1 písm. b) RODO, t. j.

spracúvanie na účely podniknutia krokov na vašu žiadosť pred uzavretím zmluvy a spracúvanie potrebné na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou

do uplynutia premlčacej lehoty pre nároky týkajúce sa plnenia zmluvy

 

pridávanie názorov

prezývka, meno

článok 6 ods. 1 písm. f) zákona o ochrane osobných údajov, t. j. spracúvanie na účely realizácie nášho oprávneného záujmu spočívajúceho v prezentácii názorov na webovej stránke internetového obchodu týkajúcich sa tovaru a priebehu transakcií

 

 

kým nevznesiete námietku proti spracovaniu vašich osobných údajov.

 

formulár na dopyt po produkte

Meno, e-mailová adresa

Článok 6 ods. 1 písm. f) RODO, t. j.

spracúvanie na účely realizácie nášho oprávneného záujmu zachovať kontinuitu komunikácie a umožniť kontakt s nami v obchodných

záležitostiach

 

 

kým nevznesiete námietku proti spracovaniu vašich osobných údajov.

 

interaktívny chat

údaje poskytnuté zákazníkom počas rozhovoru s konzultantom

Článok 6 ods. 1 písm. f) RODO, t. j.

spracúvanie na účely realizácie nášho oprávneného záujmu zachovať kontinuitu komunikácie a umožniť kontakt s nami v obchodných

záležitostiach

 

 

kým nevznesiete námietku proti spracovaniu vašich osobných údajov.

 

priamy marketing nášho vlastného tovaru a služieb vrátane re marketingu.

IP adresa

článok 6 ods. 1 písm. f) RODO, t. j.

spracovanie na účely nášho oprávneného záujmu v oblasti priameho marketingu našich vlastných služieb vrátane re marketingu

 

 

kým nevznesiete námietku proti spracovaniu vašich osobných údajov.

 

zakladanie, vyšetrovanie, vymáhanie a obhajoba nárokov v konaniach pred súdmi a inými štátnymi orgánmi

meno, priezvisko, adresa bydliska, číslo PESEL, číslo NIP, číslo REGON, emailová adresa, telefónne číslo, číslo IP, číslo bankového účtu, číslo platobnej karty.

článok 6 ods. 1 písm. f) RODO, t. j.

spracúvanie na účely realizácie nášho oprávneného záujmu

pri zisťovaní, vyšetrovaní a vymáhaní pohľadávok a obhajobe nárokov pred súdmi a inými štátnymi orgánmi

 

 

do uplynutia premlčacej lehoty pre nároky týkajúce sa plnenia zmluvy

plnenie právnych povinností vyplývajúcich z právnych predpisov, najmä daňových a účtovných.

meno, priezvisko, spoločnosť, číslo PESEL, číslo NIP alebo REGON, emailová adresa, telefónne číslo, korešpondenčná adresa, číslo platobnej karty.

 

 

 

článok 6 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane osobných údajov, t. j. spracovanie je nevyhnutné na plnenie právnych povinností, ktoré nám vyplývajú zo zákona, najmä z daňových a účtovných predpisov

 

 

do uplynutia zákonných povinností správcu, ktoré oprávňovali spracúvanie osobných údajov

 

 

Dobrovoľnosť osobných údajov

Poskytnutie požadovaných osobných údajov z vašej strany je dobrovoľné, ale je podmienkou na to, aby sme vám mohli poskytovať služby (napr. otvoriť účet).

Príjemcovia osobných údajov

Aktuálny zoznam subjektov, ktorým poskytujeme vaše osobné údaje, nájdete tu

Automatizované rozhodovanie (vrátane profilovania)

Nevykonávame o vás automatizované rozhodnutia ani nepoužívame profilovanie.

Budeme vaše osobné údaje prenášať mimo EHP alebo medzinárodnej organizácii?

Na účely používania meracích a marketingových nástrojov spoločnosti Google sa vaše osobné údaje môžu prenášať do Spojených štátov, kde sa nachádzajú servery spoločnosti Google LLC.

Spoločnosť Google LLC je na zozname subjektov zapojených do programu Privacy Shield (odkaz: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active) a uplatňuje aj vzorové zmluvné doložky o bezpečnosti údajov schválené Európskou komisiou.

Pri používaní nástrojov Facebooku sa vaše osobné údaje môžu prenášať do Spojených štátov, kde sa nachádzajú servery spoločnosti Facebook Inc.

Spoločnosť Facebook Inc. je na zozname subjektov zapojených do programu Privacy Shield (odkaz:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active), a preto je ochrana osobných údajov primeraná vo vzťahu k predpisom platným v Európskej únii v súlade s vykonávacím rozhodnutím Komisie (EÚ) 2016/1250 z 12. júla 2016 o primeranosti ochrany poskytovanej štítom na ochranu súkromia medzi EÚ a USA (odkaz: https://eurlex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016D1250&from=EN).

 

AKO SPRACÚVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE, KTORÉ SME DOSTALI OD INÝCH SPRÁVCOV ÚDAJOV (NAPR. FACEBOOK).

Umožňuje to náš online obchod:

V takýchto prípadoch nedostávame vaše osobné údaje priamo od vás, ale od služieb poskytujúcich tieto funkcie, t. j: Facebook. Aby sme vám poskytli plnú kontrolu nad vašimi údajmi, nižšie uvádzame informácie o spracovaní vašich osobných údajov.

 1. Kategórie dotknutých osobných údajov

Spracúvame nasledujúce kategórie príslušných osobných údajov:

 • identifikačné údaje (t. j. osobné údaje, ktoré ste zverejnili vo svojom profile na Facebooku, predovšetkým meno, priezvisko, prezývka, e-mailová adresa a obrázok).

 

 1. Zdroj osobných údajov

Vaše osobné údaje pochádzajú od spoločnosti Facebook, ktorej správcom je spoločnosť Facebook Ireland Ltd.

 1. Účely a právny základ spracovania osobných údajov

Vaše osobné údaje, ktoré sme získali, sa spracúvajú na tieto účely:

 

Cieľ

Osobné údaje

Právny základ spracovania

Čas ukladania údajov

zdieľanie obsahu na vašom profile na Facebooku.

meno,

priezvisko, obrázok

článok 6 ods. 1 písm. f) RODO, t. j. spracúvanie na účely oprávneného záujmu správcu, ktorý vám umožňuje šíriť obsah internetového obchodu prostredníctvom funkcie

Facebooku

 

 

kým nevznesiete námietku proti spracovaniu vašich osobných údajov.

AKÉ PRÁVA MÁTE V SÚVISLOSTI S NAŠÍM SPRACOVANÍM VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Podľa zákona RODO máte právo:

 • požiadať o prístup k svojim osobným údajom,
 • požiadať o opravu svojich osobných údajov,
 • požiadať o vymazanie svojich osobných údajov,
 • požiadať o obmedzenie spracúvania osobných údajov, ● namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ● požiadať o prenosnosť osobných údajov.

Ak nám predložíte niektorú z vyššie uvedených žiadostí, budeme vás bez zbytočného odkladu - v každom prípade do jedného mesiaca od prijatia žiadosti - informovať o opatreniach prijatých na základe vašej žiadosti.

V prípade potreby môžeme jednomesačnú lehotu predĺžiť o ďalšie dva mesiace z dôvodu zložitosti žiadosti alebo počtu žiadostí.

V každom prípade vás budeme informovať o predĺžení lehoty do jedného mesiaca od prijatia žiadosti a uvedieme dôvody odkladu.

 

Právo na prístup k osobným údajom (článok 15 RODO)

Máte právo byť informovaní, ak spracúvame vaše osobné údaje. Ak spracúvame vaše osobné údaje, máte právo na:

 • prístup k osobným údajom,
 • získať informácie o účeloch spracúvania, kategóriách spracúvaných osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov takýchto údajov, plánovanej dobe uchovávania vašich údajov alebo kritériách na určenie tejto doby, vašich právach podľa zákona RODO a práve podať sťažnosť predsedovi Úradu na ochranu osobných údajov, zdroji takýchto údajov, automatizovanom rozhodovaní vrátane profilovania a zárukách uplatňovaných v súvislosti s prenosom takýchto údajov mimo Európskej únie;
 • získať kópiu svojich osobných údajov.

Ak chcete požiadať o prístup k svojim osobným údajom, pošlite svoju žiadosť na adresu: info@drevenakrajina.sk.

 

Právo na opravu osobných údajov (článok 16 RODO)

Ak sú vaše osobné údaje nesprávne, máte právo požiadať nás o ich okamžitú opravu. Máte tiež právo požiadať nás o doplnenie vašich osobných údajov. Ak chcete požiadať o opravu alebo doplnenie svojich osobných údajov, pošlite svoju žiadosť na adresu: info@drevenakrajina.sk.

Právo na vymazanie osobných údajov, tzv. "právo byť zabudnutý" (článok 17 RODO) Máte právo požiadať o vymazanie svojich osobných údajov, ak:

 • Vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované;
 • ste odvolali osobitný súhlas v rozsahu, v akom boli osobné údaje spracúvané na základe vášho súhlasu;
 • Vaše osobné údaje boli spracované nezákonne;
 • ste vzniesli námietku proti spracúvaniu vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania, pokiaľ spracúvanie vašich osobných údajov súvisí s priamym marketingom;
 • ste vzniesli námietku proti spracúvaniu vašich osobných údajov v súvislosti so spracúvaním potrebným na splnenie úlohy vykonávanej vo verejnom záujme alebo spracúvaním potrebným na účely oprávnených záujmov, ktoré sledujeme my alebo tretia strana.

Napriek vašej žiadosti o vymazanie môžeme naďalej spracúvať vaše osobné údaje na účely stanovenia, uplatnenia alebo obhajoby nárokov, o čom vás budeme informovať.

Ak chcete požiadať o vymazanie svojich osobných údajov, pošlite svoju žiadosť na adresu: info@drevenakrajina.sk.

Právo požiadať o obmedzenie spracovania osobných údajov (článok 18 RODO)

Máte právo požiadať o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov, ak:

 • spochybníte správnosť svojich osobných údajov, v takom prípade obmedzíme spracovanie vašich osobných údajov na určitý čas, aby sme mohli overiť ich správnosť;
 • spracovanie vašich údajov je nezákonné a namiesto vymazania vašich osobných údajov požiadate o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov;
 • Vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účely spracovania, ale sú potrebné na preukázanie, uplatnenie alebo obhajobu vašich nárokov;
 • ste vzniesli námietku proti spracúvaniu vašich osobných údajov - až do doby, kým nerozhodneme, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad dôvodmi vašej námietky.

Ak chcete požiadať o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov, pošlite svoju žiadosť na adresu: info@drevenakrajina.sk.

Právo namietať proti spracovaniu osobných údajov (článok 21 RODO)

Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov vrátane profilovania v súvislosti s:

 • spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy vykonávanej vo verejnom záujme alebo spracúvanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa osobných údajov alebo tretej strany;
 • spracovanie na účely priameho marketingu.

Ak chcete vzniesť námietku proti spracovaniu vašich osobných údajov, pošlite svoju žiadosť na adresu: info@drevenakrajina.sk.

Právo požiadať o prenosnosť osobných údajov (článok 20 RODO)

Máte právo získať od nás svoje osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom strojovo čitateľnom formáte a odoslať ich inému prevádzkovateľovi.

Vaše osobné údaje vám štandardne poskytneme vo formáte CSV. Ak uprednostňujete zasielanie údajov v inom formáte, uveďte vo svojej žiadosti preferovaný formát. Ak to bude možné, budeme sa snažiť poskytnúť vám údaje vo vami preferovanom formáte.

Môžete tiež požiadať, aby sme vaše osobné údaje zaslali priamo inému prevádzkovateľovi (pokiaľ je to technicky možné).

Ak chcete požiadať o prenos svojich osobných údajov, pošlite svoju žiadosť na adresu: info@drevenakrajina.sk.

Sťažnosť dozornému orgánu

Ak sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov porušuje právne predpisy o ochrane údajov, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte vášho obvyklého pobytu, miesta výkonu práce alebo miesta, kde došlo k údajnému porušeniu.

V Poľsku je dozorným orgánom v zmysle RODO predseda Úradu na ochranu osobných údajov, ktorý od 25. mája 2018 nahradil GIODO.

Viac informácií nájdete tu.

Cookies

Všeobecné informácie

Pri prehliadaní webových stránok internetového obchodu sa používajú súbory "cookies" (ďalej len "cookies"), t. j. malé textové informácie, ktoré sa ukladajú do vášho koncového zariadenia v súvislosti s používaním internetového obchodu. Ich používanie je zamerané na správne fungovanie webových stránok internetového obchodu.

Tieto súbory cookie nám umožňujú identifikovať softvér, ktorý používate, a prispôsobiť internetový obchod vašim potrebám.

Súbory cookie zvyčajne obsahujú názov domény, z ktorej pochádzajú, čas ich uloženia v zariadení a hodnotu, ktorá im bola priradená.

Zabezpečenie

Súbory cookie, ktoré používame, sú pre vaše zariadenie bezpečné. Najmä nie je možné, aby sa prostredníctvom súborov cookie do vášho zariadenia dostali vírusy alebo iný nežiaduci softvér alebo škodlivý softvér.

Typy súborov cookie

Používame dva typy súborov cookie:

 • Súbory cookie relácie: ukladajú sa do vášho zariadenia a zostávajú tam až do ukončenia relácie prehliadača. Uložené informácie sa potom natrvalo odstránia z pamäte zariadenia. Mechanizmus súborov cookie relácie neumožňuje zhromažďovať žiadne osobné údaje ani dôverné informácie z vášho zariadenia.
 • Trvalé súbory cookie: ukladajú sa vo vašom zariadení a zostávajú tam, kým ich neodstránite. Ukončenie relácie prehliadača alebo vypnutie zariadenia ich zo zariadenia neodstráni. Mechanizmus trvalých súborov cookie neumožňuje zhromažďovať žiadne osobné údaje ani dôverné informácie z vášho zariadenia.

 

Ciele

Súbory cookie tretích strán používame aj na tieto účely:

 • konfiguráciu internetového obchodu;
 • predloženie osvedčenia o zhode prostredníctvom webovej stránky solidnyregulamin.pl, ktorej správcom je APM Poniatowska-Maj Kancelaria Prawna sp. k., so sídlom v Gdansku, Zásady ochrany osobných údajov sú k dispozícii pod týmto odkazom: - http://solidnyregulamin.pl/polityka-prywatnosci/;
 • propagáciu internetového obchodu na Facebooku, ktorého správcom je spoločnosť Facebook Ireland Ltd. Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Facebook sú k dispozícii na tomto odkaze: https://pl-pl.facebook. com/privacy/explanation;
 • chatovej komunikácie na webovej stránke prostredníctvom aplikácie poskytovanej spoločnosťou Smartsupp.com s.r.o so sídlom v Českej republike, Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Smartsupp sú k dispozícii na tomto odkaze: https://www.smartsupp.com/help/privacy/;
 • zhromažďovať štatistiky, ktoré nám pomáhajú pochopiť, ako návštevníci používajú túto webovú stránku, aby sme mohli zlepšiť jej štruktúru a obsah, a to prostredníctvom analytických nástrojov Google Analytics, ktorých správcom je spoločnosť Google Ireland Ltd. so sídlom v Írsku, pričom zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Google sú k dispozícii na tomto odkaze:

https://policies.google.com/privacy?fg=1;

 • určiť profil Zákazníka s cieľom zobrazovať mu prispôsobené materiály v reklamných sieťach pomocou nástroja internetovej reklamy Google Ads, ktorého správcom je spoločnosť Google Ireland Ltd. so sídlom v Írsku, zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Google sú k dispozícii na tomto odkaze:

https://policies.google.com/privacy?fg=1;

 • zhromažďovanie informácií o vašom správaní pomocou nástroja Facebook Pixel, ktorého správcom je spoločnosť Facebook Ireland Ltd. so sídlom v Írsku, Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Facebook sú k dispozícii na tomto odkaze:

https://www.facebook.com/help/cookies/;

 • analyzovať činnosť používateľov s cieľom prispôsobiť im zobrazovaný obsah ich profilu, čo umožňuje zlepšiť riadenie reklamných kampaní prostredníctvom analytických nástrojov DoubleClick, ktorých správcom je spoločnosť Google Inc. so sídlom v USA, zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Google sú k dispozícii na týchto odkazoch: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/.

 

Ak sa chcete dozvedieť o používaní súborov cookie, odporúčame vám prečítať si zásady ochrany osobných údajov uvedených spoločností.

Súbory cookie môžu používať reklamné siete, najmä spoločnosť Google, na zobrazovanie reklám prispôsobených vašim preferenciám. Na tento účel sa môžu ukladať informácie o tom, ako sa pohybujete na webe alebo ako používate webové stránky.

Ak chcete zobraziť a upraviť informácie o svojich preferenciách zhromaždené reklamnou sieťou Google, môžete použiť nástroj uvedený pod odkazom https://www.google.com/ads/preferences/.

Prostredníctvom nastavení vášho internetového prehliadača alebo konfigurácie služby môžete nezávisle a kedykoľvek upraviť nastavenia týkajúce sa súborov cookie a určiť podmienky ich ukladania a prístupu súborov cookie do vášho zariadenia. Tieto nastavenia môžete zmeniť tak, aby ste zablokovali automatické spracovanie súborov cookie v nastaveniach webového prehliadača alebo aby ste o ich umiestnení do svojho zariadenia zakaždým informovali. Podrobné informácie o možnostiach a spôsoboch používania súborov cookie sú k dispozícii v nastaveniach vášho softvéru (webového prehliadača).

 

nahor
Sklep jest w trybie podglądu
Zobraziť plnú verziu stránky
Sklep internetowy Shoper Premium